Regulamin konkursu StarSmile & DeeZee

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Regulamin Konkursu ma na celu określenie warunków uczestnictwa oraz zasad, zgodnie z jakimi odbywa się Konkurs pt. „StarSmile & DeeZee”.
 2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy StarSmile, dostępny pod adresem internetowym: https://starsmile.pl, prowadzony przez działalność gospodarczą pod firmą TEMPS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342095590, REGON 140200727.
 3. Uczestnik – jest to każda osoba, która bierze udział w niniejszym Konkursie.
 4. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Każde naruszenie zasad Regulaminu może wiązać się z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 5. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W Regulaminie Konkursu zawarte są wszystkie zasady i warunki uczestnictwa, które obowiązują każdego Uczestnika.
 2. Niniejszy Konkurs odbywa za pośrednictwem portalu internetowego Facebook/Instagram. Konkurs odbywa się na terytorium Polski i nie jest sponsorowany przez następujące serwisy internetowe: Facebook oraz podmioty Facebook Inc lub Facebook Ireland Limited, czy też serwis Instagram. Uczestnicy biorący udział w Konkursie nie mogą rościć sobie żadnych praw wobec powyższych podmiotów.
 3. Wszystkie dane personalne dotyczące Użytkownika w związku z jego udziałem w Konkursie mogą być udostępniane i przetwarzane przez Organizatora Konkursu.
 4. Czas trwania Konkursu jest ograniczony i obejmuje okres od 11.03.2021 do 14.03.2021 do g.23:59. Nad przebiegiem Konkursu czuwa powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 5. Celem Konkursu nie jest osiągnięcie korzyści zarobkowych przez Organizatora.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. Warunkiem udziału osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osób powyżej 16. roku życia jest pisemna zgoda opiekuna  prawnego.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook i spełnia wszystkie warunki serwisu.
 3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby pracujące dla Organizatora Konkursu, w tym osoby pozostające w stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu. Z udziału w Konkursie wyłączeni są także członkowie rodzin tychże osób, w kolejności do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Organizator Konkursu ma za zadanie powołać komisję konkursową (nazywaną jako „Komisja Konkursowa”), która będzie zapewniać prawidłowy przebieg organizacji i przebiegu Konkursu, a także dokonywać analizy zgłoszeń do niniejszego Konkursu. Komisja Konkursowa ma składać się z trzech osób delegowanych przez Organizatora Konkursu.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Głównym celem niniejszego Konkursu jest promowanie marki StarSmile i DeeZee drogą internetową.
 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram/Facebook  na profilach @starsmile_pl oraz @deezee
 3. Zadaniem konkursowym jest :
  – Polubienie postu konkursowego
  – Obserwowanie profili @starsmile_pl i @deezee
  – Zostaw w komentarzu 3 emotki, które kojarzą Ci się z wiosną + oznacz przyjaciółkę
 4. Komisja konkursowa wybiera 3 najciekawsze komentarze spośród wszystkich poprawnie udzielonych przez Uczestników odpowiedzi.
 5. Wyniki niniejszego Konkursu ogłoszone zostaną 15.03.2021 na profilu firmowym StarSmile w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram @starsmile_pl oraz @deezee
 6. W przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu Konkursu lub próby manipulowania wynikami Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. Brak możliwości udziału w Konkursie jest równoznaczny z utratą praw do otrzymania Nagrody.

§ 5. NAGRODY

 1. W ramach niniejszego Konkursu przewidziane są nagrody dla 3 Zwycięzców.
 2. Komisja Konkursowa przydziela nagrodę główną w postaci 2 par butów marki DeeZee oraz zestawu UV-LED marki StarSmile dla 3 zwycięzców
 3. Wartość każdej z nagród nie przekracza dozwolonej kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.), w związku z czym nie podlega ona obowiązkowi płatności podatku dochodowego.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej na profil firmowy StarSmile lub wiadomości mailowej na adres: kontakt@starsmile.pl w okresie dwóch dni od ogłoszenia wyników. Kontakt ze zwycięzcą może odbywać się również drogą telefoniczną.
 5. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, które potrzebne są Organizatorowi do przekazania nagrody. Zwycięzca nie ma obowiązku udostępniania danych, jednak brak zgody uważany jest za rezygnację z otrzymania nagrody.
 6. Organizator Konkursu przesyła Zwycięzcy informację na temat procesu przejęcia wygranej.
 7. Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub alternatywne nagrody. Nie ma możliwości odstąpienia prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 8. Utrata prawa do nagrody przez Zwycięzcę może mieć miejsce w trzech przypadkach:
 9. zwycięzca odmawia pisemnie przyjęcia nagrody;
 10. w ciągu 2 dni od opublikowania wyników Organizator Konkursu nie będzie w stanie skontaktować się ze zwycięzcą, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zwycięzcy Konkursu;
 11. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu wymienionych w § 3.
 12. W przypadku, gdy przyznanie nagrody jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do wymiany nagród na inne, jednak o wartości nie niższej niż nagroda określona w § 5 ust. 1,2.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie podane przez Użytkownika dane są przetwarzane wyłącznie przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega, iż dane przetwarzane są w dwóch celach:
  ●      w celu prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym korespondencji z Użytkownikiem związanej z Konkursem, przekazania Nagrody oraz publikacji wyników Konkursu;
  ●     w celu marketingowym, by móc przesyłać mu informacje handlowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 3. Czynności związane z przetwarzaniem danych odbywają się zgodnie z obowiązującym Prawem. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma możliwość dostępu do nich, a także ich poprawienia.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić drogą mailową reklamację dotyczącą Konkursu na adres: kontakt@starsmile.pl.
 2. Każda reklamacja może być zgłoszona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zakończenia Konkursu. W wiadomości należy zawrzeć dane osobowe reklamującego, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy umieścić dokładny opis oraz uzasadnienie niniejszej reklamacji.
 3. Każde zgłoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania wiadomości.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy o wygranej lub przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności związanej z pojawieniem się zdarzeń utrudniających prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i których nie był w stanie przewidzieć (zmiany i zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu społecznościowego Facebook), a także zdarzeń losowych wynikających z siły wyższej.
 3. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem Konkursu rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.